thank you nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

thank you nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm thank you giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của thank you.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • thank you

    a conversational expression of gratitude

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).