tenth cranial nerve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tenth cranial nerve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tenth cranial nerve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tenth cranial nerve.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).