vagus nerve nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

vagus nerve nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm vagus nerve giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của vagus nerve.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • vagus nerve

    * kỹ thuật

    y học:

    thần kinh phế vị

Từ điển Anh Anh - Wordnet