pneumogastric nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pneumogastric nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pneumogastric giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pneumogastric.

Từ điển Anh Việt

  • pneumogastric

    /,nju:'mə'gæstrik/

    * tính từ

    (giải phẫu) phế vị

    pneumogastric nerves: dây thần kinh phế vị

Từ điển Anh Anh - Wordnet