telecommunication engineering and manufacturing association limited (now part of eea) (tema) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telecommunication engineering and manufacturing association limited (now part of eea) (tema) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telecommunication engineering and manufacturing association limited (now part of eea) (tema) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telecommunication engineering and manufacturing association limited (now part of eea) (tema).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telecommunication engineering and manufacturing association limited (now part of eea) (tema)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Hiệp hội Kỹ thuật và Chế tạo viễn thông hữu hạn (nay là một bộ phận thuộc EEA)