telecommunications standards reference manual (tsrm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

telecommunications standards reference manual (tsrm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm telecommunications standards reference manual (tsrm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của telecommunications standards reference manual (tsrm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • telecommunications standards reference manual (tsrm)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sách tham khảo tiêu chuẩn viễn thông