takeover time nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

takeover time nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm takeover time giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của takeover time.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • takeover time

    * kinh tế

    thời gian thay thế sản phẩm