takeover panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

takeover panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm takeover panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của takeover panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • takeover panel

    * kinh tế

    trọng tài việc trả giá tiếp quản công ty

    ban hội thẩm về tiếp quản