takeover bid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

takeover bid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm takeover bid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của takeover bid.

Từ điển Anh Việt

  • Takeover bid

    (Econ) Trả giá thu mua.

    + Nỗ lực của một cá nhân, một nhóm người, hay một công ty nhằm mua đủ cổ phiếu để có quyền bỏ phiếu ở một công ty khác.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • takeover bid

    an offer to buy shares in order to take over the company