takeover and mergers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

takeover and mergers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm takeover and mergers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của takeover and mergers.

Từ điển Anh Việt

  • Takeover and mergers

    (Econ) Sự mua đứt và hợp nhất .