tactual nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tactual nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tactual giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tactual.

Từ điển Anh Việt

 • tactual

  /'tæktjuəl/

  * tính từ

  (thuộc) xúc giác, (thuộc sự) sờ mó

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tactual

  Similar:

  haptic: of or relating to or proceeding from the sense of touch

  haptic data

  a tactile reflex

  Synonyms: tactile

  tactile: producing a sensation of touch

  tactile qualities

  the tactual luxury of stroking silky human hair