tactual exploration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tactual exploration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tactual exploration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tactual exploration.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tactual exploration

    Similar:

    palpation: a method of examination in which the examiner feels the size or shape or firmness or location of something (of body parts when the examiner is a health professional)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).