tactile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tactile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tactile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tactile.

Từ điển Anh Việt

 • tactile

  /'tæktail/

  * tính từ

  (thuộc) xúc giác

  sờ mó được

  (nghĩa bóng) đích xác, hiển nhiên, rành rành

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tactile

  * kỹ thuật

  xúc giác

  y học:

  thuộc xúc giác

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tactile

  producing a sensation of touch

  tactile qualities

  the tactual luxury of stroking silky human hair

  Synonyms: tactual

  Similar:

  haptic: of or relating to or proceeding from the sense of touch

  haptic data

  a tactile reflex

  Synonyms: tactual