stringing wire nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringing wire nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringing wire giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringing wire.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stringing wire

    * kỹ thuật

    dây căng