stringing pipe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringing pipe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringing pipe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringing pipe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stringing pipe

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự xếp ống theo tuyến