stringing truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringing truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringing truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringing truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stringing truck

    * kỹ thuật

    ô tô:

    xe kéo moóc chở ống