stringing of open wire pole lines nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringing of open wire pole lines nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringing of open wire pole lines giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringing of open wire pole lines.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stringing of open wire pole lines

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự căng dây dẫn của đường (dây) tải điện