stringing block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stringing block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stringing block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stringing block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stringing block

    * kỹ thuật

    puli

    ròng rọc