streetcar schedule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streetcar schedule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streetcar schedule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streetcar schedule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • streetcar schedule

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bảng giờ đường tàu điện

    bảng giờ đường xe điện