streetcar depot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streetcar depot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streetcar depot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streetcar depot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • streetcar depot

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trạm xe điện