stoolie nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stoolie nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stoolie giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stoolie.

Từ điển Anh Việt

  • stoolie

    * danh từ

    (từ Mỹ; nghĩa Mỹ) chim bồ câu mồi

Từ điển Anh Anh - Wordnet