statute of limitations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statute of limitations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statute of limitations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statute of limitations.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • statute of limitations

    a statute prescribing the time period during which legal action can be taken

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).