statutes of limitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statutes of limitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statutes of limitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statutes of limitation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • statutes of limitation

    * kinh tế

    các quy chế thời hiệu