stateless person nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stateless person nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stateless person giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stateless person.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stateless person

    Similar:

    displaced person: a person forced to flee from home or country

    Synonyms: DP

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).