stateless money nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stateless money nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stateless money giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stateless money.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stateless money

    * kinh tế

    tiền tệ "không quốc tịch" (chỉ đồng tiền Châu Âu)