statelessness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

statelessness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm statelessness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của statelessness.

Từ điển Anh Việt

  • statelessness

    * danh từ

    tình trạng không được nước nào nhận là công dân; tình trạng không có tư cách công dân (người)