spider monkey nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spider monkey nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spider monkey giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spider monkey.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • spider monkey

    arboreal monkey of tropical America with long slender legs and long prehensile tail

    Synonyms: Ateles geoffroyi

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).