spice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spice.

Từ điển Anh Việt

 • spice

  /spais/

  * danh từ

  đồ gia vị

  cái làm thêm đậm đà (câu chuyện...)

  hơi hướng, vẻ; một chút, một ít

  there is a spice of malice in him: tính nó có hơi hiểm độc một chút

  a spice of envy in her tone: vẻ ghen tị trong giọng nói của cô ta

  * ngoại động từ

  cho gia vị (vào thức ăn)

  làm đậm đà, thêm mắm thêm muối (vào câu chuyện)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spice

  * kinh tế

  cho gia vị

  đồ gia vị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spice

  aromatic substances of vegetable origin used as a preservative

  any of a variety of pungent aromatic vegetable substances used for flavoring food

  make more interesting or flavorful

  Spice up the evening by inviting a belly dancer

  Synonyms: spice up

  Similar:

  spiciness: the property of being seasoned with spice and so highly flavored

  Synonyms: spicery

  zest: add herbs or spices to

  Synonyms: spice up