spherical nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spherical nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spherical giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spherical.

Từ điển Anh Việt

 • spherical

  /'sferikəl/

  * tính từ

  cầu, (thuộc) hình cầu; có hình cầu

  spherical angle: góc cầu

 • spherical

  (thuộc) hình cầu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spherical

  * kỹ thuật

  cầu

  dạng cầu

  hình cầu

  mặt cầu

  toán & tin:

  chỉ đồ cầu

  điện:

  có dạng hình cầu

  cơ khí & công trình:

  có hình cầu

  xây dựng:

  thuộc hình cầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spherical

  of or relating to spheres or resembling a sphere

  spherical geometry

  Antonyms: nonspherical

  Similar:

  ball-shaped: having the shape of a sphere or ball

  a spherical object

  nearly orbicular in shape

  little globular houses like mud-wasp nests"- Zane Grey

  Synonyms: global, globose, globular, orbicular, spheric