sloughing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sloughing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sloughing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sloughing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sloughing

    * kỹ thuật

    y học:

    sự tróc vảy, vảy kết, mảng mục

Từ điển Anh Anh - Wordnet