slice bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slice bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slice bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slice bar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • slice bar

    iron bar used to loosen and rake clinkers out of furnaces

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).