shore reception facility nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shore reception facility nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shore reception facility giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shore reception facility.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shore reception facility

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    phương tiện tiếp nhận tại bờ