shipping freight market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shipping freight market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shipping freight market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shipping freight market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • shipping freight market

    * kinh tế

    thị trường chuyên chở hàng hóa bằng tàu biển