shamble nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shamble nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shamble giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shamble.

Từ điển Anh Việt

 • shamble

  /'ʃæmbl/

  * danh từ

  dáng đi kéo lê; bước đi lóng ngóng, chạy lóng ngóng

  * nội động từ

  đi kéo lê, đi lết; đi lóng ngóng, chạy lóng ngóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shamble

  walking with a slow dragging motion without lifting your feet

  from his shambling I assumed he was very old

  Synonyms: shambling, shuffle, shuffling

  Similar:

  shuffle: walk by dragging one's feet

  he shuffled out of the room

  We heard his feet shuffling down the hall

  Synonyms: scuffle