shade off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shade off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shade off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shade off.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • shade off

    Similar:

    shadow: cast a shadow over

    Synonyms: shade

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).