setaceous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

setaceous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm setaceous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của setaceous.

Từ điển Anh Việt

  • setaceous

    /si'teiʃəs/

    * tính từ

    (động vật học) có lông cứng; như lông cứng

    (thực vật học) có tơ cứng; như tơ cứng

Từ điển Anh Anh - Wordnet