separable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

separable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm separable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của separable.

Từ điển Anh Việt

 • separable

  /'sepərəbl/

  * tính từ

  có thể tách ra, có thể phân ra

 • separable

  tách được

  completely s. (tô pô) hoàn toàn tách được

  conformally s. (hình học) tách được bảo giác

  finely s. (tô pô) tách mịn được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • separable

  * kỹ thuật

  tháo lắp được

  cơ khí & công trình:

  có thể tách ra

  có thể tháo rời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • separable

  Similar:

  dissociable: capable of being divided or dissociated;

  often drugs and crime are not dissociable

  the siamese twins were not considered separable

  a song...never conceived of as severable from the melody

  Synonyms: severable