separableness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

separableness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm separableness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của separableness.

Từ điển Anh Việt

  • separableness

    /,sepərə'biliti/ (separableness) /'sepərəblnis/

    * danh từ

    tính dễ tách; sự dễ phân ra