seltzer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seltzer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seltzer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seltzer.

Từ điển Anh Việt

  • seltzer

    /'seltsə/

    * danh từ

    nước khoáng xenxe ((cũng) seltzer water)

Từ điển Anh Anh - Wordnet