seltzer water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

seltzer water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm seltzer water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của seltzer water.

Từ điển Anh Việt

  • seltzer water

    * danh từ

    nước khoáng xenxe