scouring stave nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scouring stave nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scouring stave giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scouring stave.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • scouring stave

    * kinh tế

    phần tang quay của máy rửa