scouring sluice nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scouring sluice nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scouring sluice giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scouring sluice.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scouring sluice

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  công trình tháo nước đáy

  cống xói rửa

  ống xói