scouring pad nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scouring pad nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scouring pad giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scouring pad.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scouring pad

    a small abrasive cleaning pad used for scouring pots and pans

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).