scintillation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scintillation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scintillation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scintillation.

Từ điển Anh Việt

 • scintillation

  /,sinti'leiʃn/

  * danh từ

  sự nhấp nháy, sự lấp lánh

  tia ánh lên, tia lửa

  lời nói sắc sảo, lời ứng đối sắc sảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • scintillation

  * kỹ thuật

  chỉ báo nhấp nháy

  nhấp nháy mục tiêu

  sự nhấp nháy

  điện tử & viễn thông:

  điều tần ký sinh

  dệt may:

  đốm loé sáng

  điện lạnh:

  vết chập chờn (trên màn hình rađa)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • scintillation

  (physics) a flash of light that is produced in a phosphor when it absorbs a photon or ionizing particle

  a brilliant display of wit

  the twinkling of the stars caused when changes in the density of the earth's atmosphere produce uneven refraction of starlight

  Similar:

  twinkle: a rapid change in brightness; a brief spark or flash

  Synonyms: sparkling

  glitter: the quality of shining with a bright reflected light

  Synonyms: glister, glisten, sparkle