scarab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarab.

Từ điển Anh Việt

  • scarab

    /'skærəb/

    * danh từ

    (động vật học) con bọ hung

    đồ trang sức hình bọ hung (cổ Ai-cập)

Từ điển Anh Anh - Wordnet