scarabaeid beetle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarabaeid beetle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarabaeid beetle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarabaeid beetle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • scarabaeid beetle

    any of numerous species of stout-bodied beetles having heads with horny spikes

    Synonyms: scarabaeid, scarabaean

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).