scarabaeoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scarabaeoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scarabaeoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scarabaeoid.

Từ điển Anh Việt

  • scarabaeoid

    /,skærə'bi:id/

    * tính từ

    tựa bọ hung, giống bọ hung