riming nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

riming nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm riming giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của riming.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • riming

  Similar:

  rhyme: be similar in sound, especially with respect to the last syllable

  hat and cat rhyme

  Synonyms: rime

  rhyme: compose rhymes

  Synonyms: rime

  rim: run around the rim of

  Sugar rimmed the dessert plate

  rim: furnish with a rim

  rim a hat

  rim: roll around the rim of

  the ball rimmed the basket

  rhymed: having corresponding sounds especially terminal sounds

  rhymed verse

  rhyming words

  Synonyms: rhyming

  Antonyms: unrhymed

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).