rhymed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rhymed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rhymed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rhymed.

Từ điển Anh Việt

 • rhymed

  * tính từ

  có vần

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rhymed

  having corresponding sounds especially terminal sounds

  rhymed verse

  rhyming words

  Synonyms: rhyming, riming

  Antonyms: unrhymed

  Similar:

  rhyme: compose rhymes

  Synonyms: rime

  rhyme: be similar in sound, especially with respect to the last syllable

  hat and cat rhyme

  Synonyms: rime