rectilinear nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rectilinear nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rectilinear giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rectilinear.

Từ điển Anh Việt

 • rectilinear

  /,rekti'liniəl/ (rectilinear) /,rekti'liniə/

  * tính từ

  (toán học) thẳng

  rectilineal co-ordinate: toạ độ thẳng

  rectilineal motion: chuyển động thẳng

  có những đường thẳng bọc quanh

 • rectilinear

  thẳng, phẳng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • rectilinear

  * kỹ thuật

  không méo

  toán & tin:

  thẳng, phẳng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • rectilinear

  characterized by a straight line or lines

  rectilinear patterns in wallpaper

  the rectilinear propagation of light

  Synonyms: rectilineal